top of page
Dojo Kun.png

Hitotsu – Reisetsu O Toetobu Beshi
One – Be Always Courteous And Humble.

Hitotsu – Wa No Kokore O yashinau Beshi
One – Cultivate A Peaceful Mind

Hitotsu – Nintai Surukoto O Manabu Beshi
One – Learn To Be Patient.

Hitotsu – Shjojin Ne Tessu Beshi
One – Strive Hard To Be A Better Person.

Hitotsu – Kokoro To Waza No Ichi Ni Tsutomu Beshi
One – Try To Develop Your Spirit And The Techniques Of Karate In The Same Level.

Hitotsu – Karate-do No Shinjo O Seikatsu Ni Ikasu Beshi
One – Apply The Principles Of Karate In Your Daily Life.

bottom of page